ดาวโหลด

foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพล                                           ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
---> แบบฟอร์มกำหนดสมรรถนะ --->คลิกดาวโหลด<----
---> บันทึกขอพิมพ์เอกสาร --->คลิกดาวโหลด<----
---> บันทึกข้อความ --->คลิกดาวโหลด<----
---> บันทึกข้อความ1 --->คลิกดาวโหลด<----
---> บันทึกข้อความ2 --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบคำขอรับรองเงินเดือน --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบขออนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบลาป่วย --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบลาพักผ่อน --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล --->คลิกดาวโหลด<----
---> สมรรถนะของโรงพยาบาลทั้งหมด --->คลิกดาวโหลด<----
---> ใบสำคัญรับเงิน ฉ11  --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวร --->คลิกดาวโหลด<----
---> แบบฟอร์มขอลงข่าว / ประกาศ / ข้อความ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพล --->คลิกดาวโหลด<----
-->แบบสมัครคัดลือกและแบบประเมินคนดีศรี cup พล-->คลิกดาวโหลด<---

                                           ประกาศประชาสัมพันธ์
---> ข้อมูลงานคงคลัง --->คลิกดาวโหลด<----

---->คู่มือระบบการป้องกัน/ การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ---->คลิกดาวโหลด<-----