foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลข้อมูล/ตัวชี้วัดKPI/ส่งข้อมูล

login

ผู้ใช้งาน

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ITA 2562

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  
        1.1สรุปผลการวิเคาระห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
     2.1.แผนงบลงทุนปี 2562
     2.2แผนงบเงินบำรุงปี2562
     2.3รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างไตรมาสที่1
    2.4มาตรการดำเงินงานการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส
    2.5 การเผยแพร่เผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        3.1 โครงการแผนปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ    
      4.1รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
      4.2 รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562
      4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื๊อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561
      4.4  รายงานผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
        5.1แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นปี2562 หน่วยงานโรงพยาบาลพล

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      6.1แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นปี2562 หน่วยงานโรงพยาบาลพล

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      7.1แผนปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นปี2562 หน่วยงานโรงพยาบาลพล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา  
   8.1กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซโรงพยาบาลพล

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     9.1ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลพล
 
    9.2วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
    9.3โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลพลและแผนยุทศาสตร์
     9.4มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
     9.5 แผนงบเงินบำรุงปี2562 
     
9.6รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างไตรมาสที่1
 
   
9.7การเผยแพร่เผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 
     
9.8รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
     
9.9รายงานสรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2562
     
9.10รายงานสรุปผลการจัดซื๊อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561
     
9.11รายงานผลการจัดซือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
     9.12 ตารางการใหับริการผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลพล
     9.13 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก
  
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
      11.1ตัวชี้วัด โรงพยาบาลพล 2561
 
     11.2.สรุปแผนการปฏิบัตราชการปี2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       13.1หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล

EB14หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
    14.1ประกาศเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

    15.1  บันทึกเสนอประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==  
    15.2ประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==
    15.3ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลพล click<<==
 
    15.4 มีประกาศหน้าwebหลักโรงพยาบาล

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
    18.1 การสร้างเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

 EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       21.1หนังสือแจ้งเวียนเรื่องมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริจคอรับชั่น

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     22.1การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     23.1แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบและการส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     26.1ตารางการใหับริการผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลพล