1. คำสั่งตรวจสอบคลินิกเบาหวานและความดันที่ไม่ได้วัดรอบเอว waist
คำสั่ง SQL = select patient.hn,patient.pname,patient.fname,patient.lname,opdscreen.vstdate,opdscreen.cc,opdscreen.waist
from opdscreen,clinicmember,patient,ovst where opdscreen.vstdate between '2019-10-01' and '2020-09-30'
and opdscreen.waist is null and opdscreen.hn=patient.hn and opdscreen.hn=clinicmember.hn
and opdscreen.vn=ovst.vn and clinicmember.clinic in('001','002') and ovst.main_dep='045'


1. คำสั่งตรวจสอบคลินิกความดันโลหิตสูงที่วัด bp >140/90
คำสั่ง SQL = select patient.hn,patient.pname,patient.fname,patient.lname,opdscreen.vstdate,opdscreen.cc,opdscreen.bps,opdscreen.bpd
from opdscreen,clinicmember,patient,ovst where opdscreen.vstdate between '2019-10-01' and '2020-09-30'
and opdscreen.hn=patient.hn and opdscreen.hn=clinicmember.hn and opdscreen.bps>'140' and opdscreen.bpd>'90'
and opdscreen.vn=ovst.vn and clinicmember.clinic in('002') and ovst.main_dep='045' order by 7,8

                                    วิธีการใช้งาน SQL QUERY HOSxP