ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลพล

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

งดการให้และรับของขวัญ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน


คลิกเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลพล