เงินเดือน(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ)

ค่าจ้าง(ลูกจ้างชั่วคราว)

ค่าตอบแทนนอกเวลา