Home

foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลระบบรายงานตัวชี้วัด KPI  CUP PHON

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพล< อ่านรายละเอียด >

 

ประกาศเจตจำนง โรงพยาบาลพล

   ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบพร้อมเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตฯดังกล่าวบนเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ  

แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานโรงพยาบาลพล(เอกสารแนบ) 17/04/61          

                                  

      ลักษณะสำคัญขององค์กร <<click>>

 

 

 

 

 

                               ข่าวประชาสัมพันธ์

-->คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก-->คลิกเพื่อดาวโหลด<-

 -->การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2560โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหรด<--

-->แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบและการส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 

-->บทความเผยแพร่ความรู้---->คลิกเพื่ออ่าน<----

-->CPG:โรงพยาบาลพล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->CNPG งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล  --->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือเทคนิคบริการงานอุบัติเหตุและฉุกฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการเตรียมพร้อมรับสถาการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชุมชน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการคัดกลองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน---<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แนวทางการปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อย--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ----<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แจ้งให้แพทย์ทุกท่านปฎิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติการรักษาโรค-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานอุบัติเหตุ-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฎิบัตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทัพซ้อนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลดานการดำนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์

                        1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล  098-1021447

                   2.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  081-7691403

                   3.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  081-3694564

 

 

                                                   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

   เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี (12/03/61)อ่านรายละเอียด
   เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (15/03/61) อ่านรายละเอียด
   เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี (19/03/61)อ่านรายละเอียด  
   เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (4/06/61)อ่านรายละเอียด
 
  เรื่อง 
เผยแผ่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -->>อ่านรายละเอี่ยด<<
   เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื่อจัดจ้าง2560-->>คลิกอ่านรายละเอียด<<--
   เรื่อง โครงการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก-->>คลิกอ่านรายละเอียด<--
   เรื่อง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง-->คลิกอ่านรายละเอียด<--
   เรื่อง โครงการจัซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร-->คลิกอ่านรายละเอี่ยด<--