foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

>>ประกาศผลสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยเหลือคนไข้ <<รายละเอียดคลิก>>31/08/64
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสอบ
นักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยเหลือคนไข้<<รายละเอียดคลิก>>23/08/2564
>>ประกาศรับสมัคร ลจช.รายวัน นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ <<รายละเอียดคลิก>>30/07/64
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลจช.(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ <<รายละเอียดคลิก>>05/07/64
>>ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อโยกย้ายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ <<รายละเอียดคลิก>>30/06/64
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
<<รายละเอียดคลิก>>22/06/2564
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการรับย้าย/รับโอนย้ายข้าราชการ <<รายละเอียดคลิก>>18/06/2564
>>ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริจและแก้ไขการกระทำผิดวินัย<<รายละเอียดคลิก>>

>>ตัวชี้วัดด้านการบริหารการเงินการคลังปี2564 <<รายละเอียดคลิก>>
 <<อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย>>

<<โปรแกรมตรวจสุขภาพ>>
<<รูปเล่มรับนิเทศ CUPพล รอบที่1 ปี64.docx>>>>ประกาศชะลอการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์<<รายละเอียดคลิก>>5/5/63
>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
<<รายละเอียดคลิก>>09/04/63
>>ประกาศการรับย้าย-รับโอนข้าราชการ<<รายละเอียดคลิก>>27/02/63
ระบบ HRMS on cloud (https://phon.thai-nrls.org/)

บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ_HRMS_on_Cloud_NRLS_.pdf

การเข้าใช้งาน HRMS on cloud.docx


บัญชีทางการ LINE โรงพยาบาลพล http://nav.cx/l8aTQcY 

                               ตารางการใหับริการผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค
                                     โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงพยาบาลพล“ไม่ทนต่อการทุจริต(PHZeroTolerance)”

  โรงพยาบาลพล โดยนายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ในฐานะผู้บริหารขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลพล ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราขเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงค์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ใดๆ ในหน่วยงาน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

   และข้าพเจ้าขอให้สัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
    บันทึกเสนอประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==  
    ประกาศเจตนารมณ์และประกาศปฏิญญาคุณธรรม click<<==
    ประกาศปฏิญญาส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลพล click<<==

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น CUP พล คลิก
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
<<<รายละเอียด>>>

 

ระบบรายงานตัวชี้วัด KPI  CUP PHON

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลพล
< อ่านรายละเอียด >

 

ประกาศเจตจำนง โรงพยาบาลพล

   ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานทุกแห่งได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบพร้อมเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตฯดังกล่าวบนเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ  

แบบรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานโรงพยาบาลพล(เอกสารแนบ) 17/04/61          

                                  

      ลักษณะสำคัญขององค์กร <<click>>

 

 

 

 

 

 

 

 

EB6ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB7หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

  4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB8หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

      1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
       2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก     3.ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)
    3.ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

EB9หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

    1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  

    1.1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

    1.2.โครงการ

    2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

  3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

  4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

  5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

EB10หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

  1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  3.บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

  3.1.รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

3.2.รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) 

4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 

EB11 :หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียน

  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวมรางการแก้ไข

     ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

     ไตรมาสที่ ๔(รอบ ๑๒ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

  3.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

     ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

     ไตรมาสที่ ๔(รอบ ๑๒ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

  4.กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 12 :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 1.หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาส ที่ ๑ และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓ ขอปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.2 โครงการ/กิจกรรม

 2.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงแสเงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

 3.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

 4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจท่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

 5.ภาพกิจกกรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

 6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 7.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาวอื่น (ถ้ามี)

EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในป้องกันการรับสินบน

   1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือสั่้งการ และปรกฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ2.1 ถึง ข้อ2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

กรณีที่หน่วยงานไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้เตรวจประเมิน

   3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

   4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ ตามที่หน่วยงานกำหนด

   กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

   5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB14: หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

  1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรกฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
  2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
  3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไลการกำกับติดตาม
  4. หนังสือแจ้งเวียนเเนวปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3.
    5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB15:หน่วยงานมีขั้นตอนการอนุญาตดพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างงเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบฟอมร์ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และ
  3. มีแบบฟอมร์ใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

EB16:หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

  1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องอื่น

  2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วบงาน

  3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

  4.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานทีจัดกิจกรรมที่ชัดเจน

  5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB17:หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

  1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  4.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ยวงาน

EB18:หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตมแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

  1.ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

   1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และรอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

   1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   1.3 แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.ผลการกำกับติดตามการดำเนินกาตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชทรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอมร์การรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ(แบบฟอมร์ที่ 2 และแบบฟอมร์ที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ

   – แบบฟอมร์ที่ ๒ แบบรายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

   – แบบฟอมร์ที่ ๓ แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

  2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2.3 แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB19:หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

  1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

  2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

  3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

  4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB20:หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    -หนังสือขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ     
    -โครงการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน

  2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

  3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

EB21:หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  1.2 โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB22:หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"

 1.หลักฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

  1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

  1.2 โครงการ
 
1.3หนังสือเชิญประชุม

  2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรมมภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือโมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” 
 
3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา 

  4.รายงานผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต

  5.ภาพกิจกรรม ที่มีก่รระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกกรม

  6.มีแบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB23:หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..

  1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ” ชมรม STRONG …” ทีมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … 
  1.1แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
  1.2โครงการจัดตั้งชมรมชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
 
  1.3ขออนุมัติดำเนินการ และเชิญประชุม
 
1.4หนังสือเชิญประชุม 
  1.5 สรุปการประชุมชมรม
  2.แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …
  3.รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …
   3.1ทะเบียนรายชื่อชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
  3.2ใบสมัครชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
 
4.4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 

EB24:หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

  2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

  3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

  4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

  5.รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

 

                                                                โครงสร้างหน่วยงาน

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

รวมคำสั่ง sql query ตรวจสอบข้อมูล